Algemene voorwaarden FoodieFix

FoodieFix
Striensestraat 35a, 5241 AW, Rosmalen
Tel: 06-83595633, E-mailadres: info@foodiefix.nl
KvK-nummer: 89862635, BTW-identificatienummer: NL004766914B74 
Eenmanszaak

Artikel 1. Definities

 • Ondernemer: FoodieFix die PS. food & lifestyle producten en diensten aan consumenten levert.
 • Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die producten en diensten van Ondernemer afneemt.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Ondernemer en Consument met betrekking tot de verkoop en levering van PS. food & lifestyle-producten en de daaraan gerelateerde diensten waaronder de advisering over voeding en de begeleiding van de Consument bij gewichtsverlies.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Ondernemer en Consument.
 2. Indien Ondernemer ook andere branche-gerelateerde algemene voorwaarden hanteert, dan zijn die Algemene Voorwaarden niet van toepassing op de Overeenkomst. Dit laat het recht van Ondernemer onverlet om in de Overeenkomst met Consument aanvullende voorwaarden te hanteren voor zover deze niet ten nadele van Consument van deze Algemene Voorwaarden afwijken.
 3. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan Consument ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ondernemer voordat de Overeenkomst is gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Ondernemer zijn in te zien en dat de Algemene Voorwaarden op verzoek van Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Op verzoek van Consument worden de Algemene Voorwaarden per e-mail toegestuurd.

Artikel 3. Het aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod. Indien Consument een aanbod per e-mail of anderszins schriftelijk heeft aanvaard, dan bevestigt Ondernemer onverwijld schriftelijk of per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4. Levering

 1. De levering van de producten en de diensten vindt plaats op het bezoekadres van Ondernemer, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij de koop van producten bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden kan Consument, na een ingebrekestelling met een termijn van vijf werkdagen voor Ondernemer om de producten alsnog te leveren, de Overeenkomst onmiddellijk ontbinden.

Artikel 5. Opzegging van de Overeenkomst

 1. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen.
 2. Een beëindiging van de Overeenkomst leidt niet tot restitutie van de door Consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Prijzen en prijswijzigingen

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur en binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst vóór de levering van de producten en/of diensten worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 7. Betaling

 1. De betaling van de koop van producten zonder daaraan gerelateerde diensten vindt uiterlijk plaats ten tijde en ter plaatse van de aflevering op het bezoekadres van Ondernemer. Ondernemer mag een vooruitbetaling van maximaal de helft van het verschuldigde bedrag van Consument verlangen voor de aflevering van de producten.
 2. De betaling van de diensten al dan niet gecombineerd met de koop van producten vindt plaats vóór het moment dat de begeleiding en de advisering door Ondernemer van start gaat. Ondernemer mag van Consument verlangen dat maximaal de helft van het verschuldigde bedrag voor de diensten en producten uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag van aanvang van de begeleiding/advisering en de aflevering van de producten is voldaan ter plaatse van het bezoekadres van Ondernemer of op een door Ondernemer opgegeven bankrekening.
 3. Indien Ondernemer en Consument schriftelijk een betaling in termijnen zijn overeengekomen dient Consument te betalen volgens de termijnen en het rentepercentage zoals in de Overeenkomst met Consument zijn vastgesteld.

Artikel 8. Niet-tijdige betaling

 1. Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum zoals vermeld op de factuur.
 2. Ondernemer stuurt na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering aan Consument en geeft Consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering alsnog te betalen.
 3. Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en nadat hij door Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de in lid 2 genoemde termijn van veertien dagen is verstreken, dan is Consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. De in lid 3 genoemde incassokosten bedragen minimaal EUR 40,00 en maximaal 15% over een openstaand bedrag tot EUR 2.500, 10% over de daaropvolgende EUR 2.500 en 5% over de volgende EUR 5.000.
 5. Gedurende de behandeling van een klacht of een geschil over de producten of de diensten conform het in artikel 10 bepaalde, zal Ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Ondernemer

 1. Onverminderd de bepalingen in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden is Ondernemer alleen aansprakelijkheid voor de schade van Consument indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 2. Indien Ondernemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is Ondernemer uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan de aantoonbare en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de aantoonbare en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade en de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Ondernemer te herstellen of ongedaan te maken voor zover deze aan Ondernemer kan worden toegerekend. Het schadebedrag wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Ondernemer in voorkomend geval uitkeert en bij gebreke van een uitkering tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de bestelling of de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade.
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en onjuist of onzorgvuldig gebruik van de producten.

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. Ondernemer beschikt over klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig de klachtenprocedure als bedoeld in dit artikel.
 2. Consument is gehouden om de geleverde producten te onderzoeken onmiddellijk nadat de producten aan hem ter beschikking zijn gesteld. Consument behoort te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit overeenstemt met de Overeenkomst.
 3. Klachten over de producten moeten binnen bekwame tijd en uiterlijk binnen twee maanden na aflevering van de producten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Ondernemer op straffe van een verval van alle rechten.
 4. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Consument en Ondernemer zullen de klacht in onderling overleg op te lossen.
 6. Verkeerd of onvolledig geleverde producten of beschadigde producten worden door Ondernemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is vervangen zonder extra kosten voor Consument.

Artikel 11. Medische disclaimer

 1. Powerslim Nederland BV/PS. food & lifestyle neemt een aantal contra-indicaties in acht met betrekking tot het gebruik van de PS. food & lifestyle producten. De contra-indicaties worden door Ondernemer voor de verkoop van de producten en voor de levering van diensten in acht genomen door Consument te informeren over de contra-indicaties en Consument vrijwillig een gezondheidsverklaring te laten invullen en ondertekenen. In geval van twijfel over een contra-indicatie of andere gezondheidsklachten dient Consument eerst een arts te raadplegen alvorens de PS. food & lifestyle-producten te gebruiken. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade wegens een onzorgvuldig en gebruik van de producten in geval er sprake is van een medische conditie of een contra-indicatie. De advisering van Ondernemer in het kader van voeding en gewichtsverlies zijn geen medische adviezen en hebben in geen geval betrekking op de individuele medische situatie van Consument.
 2. Bij absolute contra-indicaties mogen de PS. food & lifestyle-producten niet worden gebruikt en geschiedt het gebruik voor risico van Consument. Onder absolute contra-indicaties wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: Diabetes type 1, chronische lever- en nieraandoeningen, melkeiwitallergie, zwangerschap, borstvoeding, hartinfarct (< 6 maanden), hartritmestoornissen, soja allergie, hypokaliëmie, kanker, behandeling met Levodopa en gecombineerde behandeling met digitalis en diuretica.
 3. Bij relatieve contra-indicaties dient eerst een arts geraadpleegd te worden alvorens de PS. food & lifestyle-producten te gebruiken en geschiedt het gebruik voor risico van Consument. Onder relatieve contra-indicaties wordt verstaan: nierproblemen, leverproblemen, diabetes type 2, jicht, herseninfarct/hersenbloeding, lactose-intolerantie en gebruik van de volgende medicatie: diuretica, antihypertensiva, Colchicine, Cortisone en Thyrax.

Artikel 12. Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen Ondernemer en Consument worden door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ondernemer is gevestigd of Consument zijn woonplaats heeft.  
Scroll naar boven