Privacyverklaring FoodieFix

U bent klant van FoodieFix en/of Heesbeen Coaching. Het kan daarom zijn dat FoodieFix persoonsgegevens van u verwerkt.

FoodieFix hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe FoodieFix dat doet.

Voor vragen over uw privacy is FoodieFix als volgt voor u bereikbaar:

 • Bezoekadres: Striensestraat 35a, 5241 AW, Rosmalen
 • Website: foodiefix.nl
 • Telefoonnummer: 06-83595633
 • E-mailadres: info@foodiefix.nl

Uw persoonsgegevens waarover FoodieFix beschikt zijn ofwel afkomstig van uzelf, ofwel zijn uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven door PS. food & lifestyle op uw verzoek. De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw medische gegevens

FoodieFix verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om nieuwsbrieven naar u te verzenden met hierin informatie over FoodieFix.

Tevens kan FoodieFix uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit diëtistische dienstverlening.

FoodieFix bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.
Als FoodieFix uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

FoodieFix verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PS. food & lifestyle-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. (“PS. food & lifestyle”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om NAW-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. food & lifestyle om de werking van PS. food & lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. food & lifestyle. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. food & lifestyle doorgeven en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. food & lifestyle-producten en –diensten.

FoodieFix besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden aan alle afspraken die nodig zijn om uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacyrechten onvoldoende zijn gewaarborgd.

Alle persoonsgegevens die FoodieFix verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit FoodieFix werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website van FoodieFix. Verder monitort FoodieFix continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat FoodieFix met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens;
 • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
 • om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van FoodieFix;
 • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit;
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met FoodieFix via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop FoodieFix uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. FoodieFix probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven